A
  

Referat

Standerhejsning og generalforsamling lørdag d. 20. juni 2020

Grundet regnvejr blev de fleste af de fremmødte deltagere indendøre, mens Per og Ole hejste Dannebrog og Askø Sejlklubs standerflag.
Herefter blev der budt på en øl som velkomst til standerhejsningen.

Referat fra generalforsamlingen d. 20 juni 2020

 
Sted: Askø Havn
Deltagere: 15 medlemmer deltog

Dagsorden:
1. Valg af dirigent if. § 9.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt fastsættelse af pris for kranløft.
a: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 150 kr.
b: Priser for kranløft jf. §8, pkt.6.
7. Valg til bestyrelse if. § 11: Formand i lige år, kasserer og næstformand i ulige år.
8. Valg af 5 kranførere:
På valg: P. Thuesen+Ole Hansen+Finn Elsborg+Bent Larsen+ Søren Christensen
9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. -
10. Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant. Modtager genvalg.
b.- Susan Petersen er på valg som b.suppleant. Modtager genvalg.
11. Evt.
***********************************************
 
Formanden indledte med et velkommen til generalforsamlingen, og holdt en kort mindetale over afdøde Eva Petersen (kaldet Bamseline)
I den forbindelse holdt generalforsamlingen 1 minuts stilhed.
Per udtalte et: Æret være Evas minde.
 
ad.1 Valg af dirigent.
Finn Elsborg blev valgt som dirigent. Finn E. takkede for valget.
Finn E. konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og spurgte forsamlingen, om nogen havde noget at indvende. - Ingen havde bemærkninger.
1a. Valg af referent- Finn Elsborg forslog Finn Bye som referent. Finn B.blev valgt.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden.


ad.2 Bestyrelsens beretning.
Per Thuesen oplæste herefter bestyrelsens beretning og redegjorde for arbejdet i det forløbne år.

Det er virkelig usædvanligt, at vi holder standerhejsning og generalforsamling så sent på året som den 20. juni. Men sådan blev det i år på grund af den velkendte corona virus, og samtidig har vi set os nødsaget til at droppe sildebordet af samme grund. Ser vi tilbage på året, har vi haft en 10 års jubilæumsfest, som vi synes gik så godt, at vi vil forsøge igen, men bare ikke i år. Arbejdsdagene vi har afholdt var vel mødt, og alle var med til at gøre havnen pæn og ordentlig, Og sildebordet var velfortjent Vi forsøger hele tiden, at havneområdet skal være præsentabelt og ryddeligt.

I år vil arbejdet nok være broplankerne, der skal kigges efter, og så det sædvanlige ukrudt.
Vi har indført et mærkesystem til vinter opbevarings pladsen, så alt, hvad der står af bådtrailere og andet
grej, skal være mærket med et udleveret skilt. Alt dette for at pladsen ikke skal være en skraldeplads.

Vi har fået lavet en anløbsbro så dem, som kommer i kanoer, kajakker og andre små joller, har mulighed for at komme på land. Samtidig virker den nye bro som en forlængelse af slæbestedets bro. En forlængelse ad vandledningen ud af yderbroen blev det også til, igen for at havnen skal være så brugbar som mulig, dog skal det ikke opfordre til øget vandforbrug.Vi må huske, at det er et lille vandværk her på Askø, som er en relativ lille ø.

Vi fik repareret elforsyningen til midterbroen med nyt kabel, så også det er brugbart.
Kranerne blev lovmæssigt efterset, så vi med sindsro kan bruge kranerne, dog med de begrænsninger, som vi har i vores klublove.

Jeg mindes ikke, at vi har haft en vinter, hvor det ikke var nødvendigt at lukke for vandet i længere tid.
Af sikkerhedsgrunde har vi dog haft lukket i 2 nætter.

Det er med vemod, at jeg som formand holder den sidste årsberetning, men det skal jo være sådan, at der skal nye kræfter til. Det er varslet igennem flere år, og nu ser det ud til, at vi har den rigtige afløser.
Vi har altid haft et rigtig godt samarbejde i Askø sejlklubs bestyrelse og har altid haft en god opbakning fra medlemmerne. Jeg håber den nye bestyrelse vil efterleve den ånd, som der altid har været i Askø sejlklub.

Vi er så heldige, at Marianne og Ole bor på Lilleø og altid har haft lyst og energi til at kigge til havnehuset og lave små forbedringer og samtidig sørge for, at der er rent og pænt. Vi har også i år som vi plejer, givet en lille erkendtlighed til Marianne for al den rengøring, hun har stået for i løbet af året
Med disse ord vil jeg takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde

ad.3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år.
Det udsendte regnskab for 2019 blev af kassereren Lars W. gennemgået på de væsentlige poster.
Det underskrevne regnskab blev vedtaget uden bemærkninger.

ad.4 Forelæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
Budgetforslaget for 2020 blev vedtaget uden bemærkninger.

ad.5 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
 
ad.6 Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt fastsættelse af pris for kranløft.
a:Bestyrelse foreslog et kontinget på 150 kr for det kommende år.
b:For ikke medlemmer, som er fastliggere i Askø havn, foreslås en afgift på 500 kr. pr. løft.
Forslagene blev vedtaget.

ad.7 Forslag til bestyrelse.
a: Valg af formand. Per Thuesen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog vores suppleant Allan L.Christiansen som formand. Allan kunne desværre ikke være til stede grundet familiefest, men havde pr. brev til Per tilkendegivet, at han var villig til at påtage sig posten som formand. Per oplæste brevet.
Da der ikke var andre, der ønskede at stille op til formandsposten, blev Allan L. Christiansen valgt
med akklamation.

ad.8 Valg af 5 kranførere.
P. Thuesen+Ole Hansen+Finn Elsborg+Bent Larsen+ Søren Christensen blev valgt.
Kranførere skal altid vælges på generalforsamling aht. forsikringsspørgsmål.

ad.9 Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
Bestyrelsen foreslog Per Thuesen som suppleant. Per blev valgt med akklamation.

ad.10 Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant. Modtager genvalg.
b.- Susan Petersen er på valg som b.suppleant. Modtager genvalg.
Begge blev valgt med akklamation.

ad.11 Evt.
I anledning af formandsskiftet holdt Finn Bye en kort tale, hvormed han på foreningens vegne takkede
Per for det store initiativ og praktiske viden, han som formand har ydet klubben siden 2007.
Med det altid gode samarbejde i klubben og i bestyrelsen blev der der udråbt et længe leve for Per efterfulgt af 3 hurra.
Lars W. overrakte herefter en stor gavepakke til Per på medlemmernes vegne.

Per takkede for ordene, der var blevet ham til del samt for gaven, og afsluttede derefter generalforsamlingen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 11.50.


Underskrift:

Dato: Dato: 1.7.2020

Dirigent: Finn Elsborg                                  Referent: Finn Bye Andersen  

 

 

 

 

 

 

 

.