A
  

Seneste beretning fra Askø Sejlklubs generalforsamling

Bestyrelsens beretning ved generalforsamling i Askø Sejlklub 2022
Året startede med generalforsamlingen, hvor vi skulle være ude p.g.a. coronaen og vi måtte undvære vores traditionelle frokostbord, til fordel for sandwich.
Efter generalforsamlingen og inden arbejdsdagen havde vi et par dage, hvor vi fik belagt trailerpladsen med knust beton. I juni havde vi arbejdsdag, hvor vi fik fjernet ukrudt, lavet lidt bro, gjort rent og malet. Der kom tagpap på stolperne ved broen, og det blev efterfølgende fulgt op med maling af pæle og ”Velkommen til Askø” skiltet.
Askø Sejlklub har opgaven som havnefoged.
Havnefogeden, som primært er Ole, modtager gæstesejlere og opkræver havneafgift for overnatning og viser gæsterne tilrette.
At være havnefoged på Askø betyder for det første at kommunen betaler Askø Sejlklub for at bestride jobbet, og forventer så at vi holder havnen i så pæn stand som muligt og herunder tømmer skraldespandene.
Havnefogeden sørger for at holde huset i pæn og ryddelig stand, og en masse andre opgaver.
Grundet corona, var det meget sparsomt med aktiviteter, men i november afholdt vi standerstrygning, og her var 22 deltagere mødt op for at sige på gensyn og hygge med sang og gule ærter
I 2022 er havnen blevet færdiguddybet. Der er godt gang i rottebekæmpelse, og så har vi fået oprettet en facebookgruppe, hvor I har mulighed for at komme med relevante forslag til aktiviteter, som I samtidig ønsker at være tovholder på.
Ang spillet undersøger vi fortsat muligheden for at få påmonteret en sikkerhedsbremse.
Fjernelse af både ligger under Lolland Havne. Det sker der desværre ikke så meget ved.
Da vi jo er en frivillig forening, er vi meget afhængige af at alle giver en hånd med, for et godt fælles resultat, som alle kan nyde godt af. Vi har et ønske om, at de, der har bådtrailer, selv sørger for at fjerne ukrudt omkring den.
I den kommende sæson lægger vi ud med en arbejdsdag lørdag d. 11-06-2022 kl 08.30. Her håber vi på at se jer alle sammen til nogle effektive timer, og efterfølgende frokost. Der er meget der skal laves. Især nu hvor dronningen kommer. Vi overvejer derfor også endnu en arbejdsdag nærmere besøget.
Årets standerstrygning er fastlagt til d.29/10 2022
Referat fra ASKØ Sejlklub Generalforsamling 14. maj 2022

1. Valg af dirigent ifølge § 9. Freddy Gottlieb. Har konstateret at generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig iht til vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Vedhæftes
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Godkendt
4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år. Fremlagt
5. Behandling af indkomne forslag Forslag til vedtægtsændringer tidligere fremsendt. Vedtaget.
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt afgift for løft ved 3-Ton kran for ikke medlemmer som er fastligge-re i havnen og ved nødsituationer. Uændret kontingent.
Uændret gebyr for kranløft
7. Valg af bestyrelse.
På Valg: Allan løje Christiansen. Modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem: Allan løje Christiansen genvalgt

8. Valg af 5 kranførere Udgået
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen suppleant:
Bestyrelsen foreslår Bjarke E. Edelvang Suppleant: Bjarke E. Edelvang valgt
10. Valg af 1 bilagskontrolant og 1 bilagskontrolsuppleant Marianne Hansen bilagskontrolant og Susan Pedersen bilagskontrolsuppleant er begge gen-valgt.

11. Eventuelt Materiel på havnepladsen: se havnereglement. Materiel skal opmærkes. Tal med havnefoged herom.
Man skal tilmelde sig arrangementer, og ikke bare dukke op uden tilmelding, hvis der kræves til-melding.
Der var debat omkring egenbetaling til arrangementer. Det er op til bestyrelsen at beslutte, da der ikke står noget om dette i vedtægterne. Blandt de fremmødte medlemmer var der både for og imod egenbetaling. Nogle medlemmer mente at det var bedre at sætte kontingentet op, end at kræve egenbetaling. Nogle medlemmer lovede større ansvarsfølelse i forhold til at give en hjælpende hånd, hvis der var gratis forplejning.
Ved en tidligere fest, havde enkelte medlemmer nægtet at deltage, da maden kostede 100 kr/person.
Ønske om fysisk medlemskort, som kan fremvises i andre sejlklubber og give adgang på lige for med deres medlemmer.
Der var en kort orientering om skipperhytterne, der dog ikke har noget med Askø Sejlklub at gøre.
Arbejdsdag d. 11. juni kl. 08.30
Standerstrygning d. 29.oktober kl. 11.15