A
  

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ASKØ SEJLKLUB

§ 1: Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Askø Sejlklub. Dens hjemsted er Askø, Lolland Kommune.

§ 2: Foreningens formål.

Askø sejlklub skal fremme udvikling af sejlsporten i samarbejde med foreningens medlemmer, og andre interessenter, herunder organisationer, myndigheder, sponsorer/partnere og medier.

§ 3: Medlemskab af organisation.
Generalforsamlingen kan vedtage, at foreningen tilslutter sig Dansk Sejlunion. Foreningen er i så fald undergivet sejlunionens bestemmelser.

§ 4: Optagelse af medlemmer.
Som medlem kan optages alle med interesse for Askø Sejlklub, og som ønsker at styrke Askø Sejlklubs udvikling og sociale sammenhold, samt medvirke efter evne ved sejlklubbens arbejdsdage.
.

§ 5: Kontingent.
Klubmedlemmernes kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
Generalforsamling.
Kontingentåret regnes fra generalforsamling til generalforsamling året efter..
Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt med et ekstra kontingentbeløb, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Skriftlig begrundelse skal vedlægges indkaldelsen.
Kontingentrestancer ud over 3 måneder efter generalforsamlingen betragtes som udmeldelse.

§ 6: Udmeldelse – eksklusion.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningen med mindst 1 måneds varsel til udgangen af en regnskabsperiode. Eventuelt forudbetalt kontingent vil ikke kunne refunderes.
Hvis et medlem er i kontingentrestance med mere end 3 måneder, fortabes alle
medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, indstille til generalforsamlingen, at et
medlem ekskluderes. På generalforsamlingen, der kan godkende eller forkaste indstillingen, har vedkommende medlem møde- og taleret.
Vedtagelse af eksklusion kræver flertal, som for vedtægtsændringer anført i § 15.

§ 7: Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter fastlægger, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling, der afholdes lørdag hvert år i St. Bededagsferien skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Alle gyldige medlemmer indkaldes via e-mail og ved opslag på Askø sejlklubs hjemmeside.

Dagsorden ifølge lovene udsendes sammen med indkaldelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagsstiller skal selv være til stede.
 
Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes til medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 8: Dagsorden:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter :

1. Valg af dirigent ifølge § 9.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt afgift for løft ved 3-Ton kran for ikke medlemmer som er fastliggere i havnen og ved nødsituationer.
7. Valg af bestyrelse og suppleant ifølge § 11
8. Valg af 1 bilagskontrolant og 1 bilagskontrolsuppleant
9. Eventuelt

§ 9: Generalforsamlingens ledelse m.m.
Generalforsamlingen vælger en dirigent; der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6 -§15 -§17
Dirigenten fastsætter afstemnings-og valgmåde. Dog skal, ved begæring fra blot en
stemmeberettiget, afstemning og valg foregå skriftligt.
Afstemning om eventuel eksklusion skal altid foregå skriftligt.
Der tages referat af generalforsamlingen og dens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og formanden og bekendtgøres, som for indkaldelser anført.

§10: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal
indkaldes, såfremt mindst 25% af medlemmerne skriftligt, med motiveret dagsorden,
stiller krav herom overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen skal i så tilfælde indkaldes
senest 1 måned efter, at forslaget er indgivet. Indkaldelse sker som for ordinær
generalforsamling anført.

§11: Bestyrelse – valg.
Bestyrelsen består af 3 medlemmer der vælges for 2 år, på den ordinære
generalforsamling.
Formanden i lige år og næstformand og kasserer i ulige år og suppleant hvert år.
Hvis en suppleant indtræder aktivt i bestyrelsen, skal han tilbydes valg på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen udadtil.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg/personer herunder kranførere til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

§12: Konstituering - tegningsret.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med en formand, en kasserer og en sekretær/næstformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
Over bestyrelsens forhandlinger tages referat.
Foreningen tegnes af bestyrelsen. Ved større økonomiske dispositioner kræves dog
underskrift af såvel formand som næstformand.

§13: Regnskab.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Likvide midler, der med undtagelse af nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt i et pengeinstitut og anbragt på en almindelig konto, evt. med en kassekredit.

De likvide midler må ikke, helt eller delvis, anbringes i nogen form for værdipapirer, dog med undtagelse af det beløb til bankaktier, der kræves for at få oprettet en kassekredit.

§14: Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.
Bilagskontrollanten skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og kontrollere beholdningers tilstedeværelse. Regnskabet forsynes med påtegning om revisionen.
Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger

§15: Vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når forslag herom er optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås der på en generalforsamling almindeligt flertal, men ikke 2/3 af afgivne stemmer for forslaget, skal bestyrelsen inden 14 dage, som anført i §7, indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling. På denne kan forslaget vedtages med almindeligt
stemmeflertal.

§16: Brug af kran.
For medlemmer af Askø Sejlklub, som er konstant fastliggere og har egen bådplads, vil det være afgiftsfrit at anvende havnekranen.
Det vil ikke være muligt for udefra kommende både og bådejere at benytte kranen.
Nødsituationer er undtaget fra denne bestemmelse.

Betjeningen af kranen må kun ske af medlemmer godkendt til dette af bestyrelsen.
Ved kranarbejde er det bådejeren, der er ansvarlig for sin egen båd og bådudstyr.

§17: Foreningens opløsning.
Foreningens opløsning kan vedtages som for vedtægtsændringer i §15 anført.
På den opløsende generalforsamling skal der træffes bestemmelse om, hvorledes der
skal forholdes med foreningens aktiver. Hertil er almindeligt stemmeflertal
tilstrækkeligt.
I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle aktiver anvendes til gavn for Askø/Lilleø, fortrinsvis for Askø havn.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling. Askø d. 14. maj 2022


Formand NæstformandKasserer